banner
Ngày: 11/05/2021

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 24/04/2021 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu, thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội

Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham dự Đại hội có ông Phạm Xuân Trình - Giám đốc điều hành Tập đoàn; ông Nguyễn Ngọc Bình - Phó trưởng ban thường trực Ban SXKD Sợi Tập đoàn và các ông bà là Trưởng, Phó các Ban của Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Lãnh đạo Tổng công ty có ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Miêng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các ông, bà trong HĐQT, Cơ quan điều hành, Ban kiểm soát Tổng công ty; Các cổ đông tham dự Đại hội có 78 đại biểu đại diện cho 12.094.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của CQĐH; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được KPMG kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020…

Các báo cáo đã đánh giá thực trạng trong năm 2020 - một năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nên kết quả SXKD không đạt được kỳ vọng, doanh thu năm 2020 đạt 98% so với năm 2019, lợi nhuận đạt 337 triệu đồng, không chia được cổ tức nhưng Tổng công ty đã chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, quản trị chặt chẽ, duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống người lao động. Do vậy năm 2020 được đánh giá là một năm “Vượt khó thành công”.

Năm 2021, với các định hướng chiến lược trong giai đoạn 2021-2025. Tổng công ty sẽ tập trung vào những vấn đề lớn: Xây dựng giải pháp phát triển thị trường; Hình thành các năng lực sản xuất mới, tiên tiến hiện đại; Đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành, số hóa hệ điều hành dựa trên nền tảng kỹ thuật công nghệ… Tổng công ty đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu năm 2021 doanh thu đạt 1.750 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 15%.

Ông Phạm Văn Tân - Phó TGĐ Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Đến dự Đại hội, ông Phạm Xuân Trình - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã phát biểu về các vấn đề phát triển hàng gia dụng và nâng cao chuỗi liên kết của Tổng công ty. Theo ông, Tổng công ty cần chú trọng tận dụng lợi thế về hạ tầng và lao động để xây dựng chuỗi khép kín nhằm phát huy sức mạnh tổng thể. Ông cũng nhấn mạnh, bên cạnh các vấn đề về nguồn vốn và thị trường thì nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng quyết định trong giai đoạn sắp tới. Với định hướng đúng và sự đồng lòng quyết tâm của HĐQT, CQĐH và người lao động thì ông tin rằng Tổng công ty sẽ có những bước đi bền vững trong tương lai.

Trong chương trình, Đại hội đã bầu bổ sung ông Phạm Xuân Trình - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Bình - Phó trưởng ban thường trực Ban SXKD Sợi Tập đoàn Dệt May Việt Nam vào Hội đồng quản trị Tổng công ty; bà Trần Thị Thu Hằng vào Ban kiểm soát. Ngay trong Đại hội, Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả, bà Trần Thị Thu Hằng được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định. Như vậy, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) có 7 thành viên: ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT, các ông Phạm Xuân Trình, ông Nguyễn Văn Miêng, ông Nguyễn Ngọc Bình, ông Nguyễn Xuân Vũ, bà Nguyễn Thị Khánh và ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên HĐQT; Ban kiểm soát có 3 thành viên: Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng BKS, bà Đặng Thanh Huyền, ông Đoàn Văn Dũng là thành viên BKS.

Ông Nguyễn Văn Miêng - TV. HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã thành công tốt đẹp. Năm 2021 và các năm tiếp theo Tổng công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách nhưng với sự quyết tâm cao, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tập đoàn và các cổ đông Tổng công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com