banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo

V/v: Bổ sung và sửa đổi một số tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các Tờ trình

V/v: - Xin phê duyệt BCTC năm 2018;

       - Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và trích lập các quỹ;

       - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC;

       - Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Báo cáo của Cơ quan điều hành (dự thảo)

V/v: Kết qủa hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

V/v: Mời họp, Chương trình, Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trang 1/1 - Tổng số 9 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com