banner

Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị

V/v: Giảm vốn điều lệ và giao đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định

Sản phẩm mới

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến
(0228) 3849 586 - 3849 542
natexco.nd@gmail.com