banner

Quan hệ cổ đông

Thông báo

V/v: Chi trả cổ tức năm 2018

Công bố thông tin

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Báo cáo

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế tăng giảm so với cùng kỳ năm trước

Thông báo

V/v: Bổ sung và sửa đổi một số tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các Tờ trình

V/v: - Xin phê duyệt BCTC năm 2018;

       - Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và trích lập các quỹ;

       - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC;

       - Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Báo cáo của Cơ quan điều hành (dự thảo)

V/v: Kết qủa hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị

V/v: Giảm tỷ lệ góp vốn cổ phần của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định

Báo cáo giải trình

V/v: Chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tự lập và BCTC sau kiểm toán

Trang 1/9 - Tổng số 131 bài viết First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
(0228) 3849 586 - 3849 542
natexco.nd@gmail.com