banner

Quan hệ cổ đông

CÁC QUY CHẾ

V/v: Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Báo cáo

V/v: Giải trình cơ sở kết luận ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo soát xét năm 2020

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và trích lập các quỹ

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Điều lệ Tổng công ty (dự thảo sửa đổi)

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Tài liệu dự thảo Quy chế nội bộ; Các tờ trình; Báo cáo của Cơ quan điều hành; báo cáo của Ban kiểm soát

Trang 5/18 - Tổng số 267 bài viết First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com