banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hỗ trợ trực tuyến
(0228) 3849 586 - 3849 542
natexco.nd@gmail.com