banner
Ngày: 28/04/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 26/4/2016, tại Nam Định, Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định (VINATEX NAMDINH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày 26/4/2016 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu Thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

Đến dự đại hội có ông Lê Tiến Trường-Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), ông Nguyễn Đức Khiêm-Phó Tổng Giám đốc Vinatex-Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty; các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên và gần 120 đại biểu đại diện cho gần 2.000 cổ đông.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; tờ trình về mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và 2016; tờ trình về việc giới thiệu và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016...

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Tiến Trường đã đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Cơ quan điều hành và người lao động. Năm 2015, trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế và thị trường nguyên nhiên vật liệu biến động (đặc biệt là giá bông xơ làm giá sợi giảm mạnh), tiền điện cùng với mặt bằng lương tối thiểu tăng, đánh giá là năm rất khó khăn của toàn ngành dệt may; toàn bộ cán bộ công nhân viên người lao động đã đồng lòng cùng với Ban điều hành triển khai định hướng tái cơ cấu, đầu tư phát triển đặc biệt giai đoạn 6 tháng cuối năm đã giúp ổn định vững chắc hoạt động sản xuất kinh doanh . Năm 2015, Tổng công ty đạt doanh thu thuần 792 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,7 tỷ đồng (=125% năm 2014), Tổng công ty đã điều chỉnh chế độ tiền lương, thu nhập bình quân đạt 4.790 triệu đồng/người/tháng (vượt kế hoạch 107%).Năm 2016, tuy còn nhiều khó khăn, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định vẫn phải đầu tư nâng cao năng lực sản xuất để cạnh tranh và phát triển.

Ông Nguyễn Đức Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Vinatex - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định phát biểu tại đại hội

Nhiều cổ đông cũng đã đóng góp ý kiến thể hiện sự quan tâm tới lĩnh vực chiến lược sản xuất kinh doanh sợi-dệt-nhuộm-may của Tổng công ty.

Năm 2015, Tổng công ty đã triển khai mạnh mẽ chương trình tái cơ cấu. Bên cạnh đó, thực hiện sáp nhập phòng ban chuyên môn, các đơn vị thành viên, mua lại cổ phần công ty con, để khai thác lĩnh vực kinh doanh thế mạnh. Bổ nhiệm mới, luân chuyển cán bộ để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Đối với kế hoạch năm 2016, Ban điều hành Tổng công ty nhận định, năm 2016 vẫn tiếp tục là năm khó khăn với ngành dệt may trong nước thị trường các yếu tố đầu vào biến động và trước sức ép rất mạnh từ các doanh nghiệp FDI và các công ty nội địa, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đặt kế hoạch cho năm 2016 với một số chỉ tiêu cụ thể sau: Doanh thu kế hoạch 2016 là 1.261 tỷ đồng (=112% năm 2015), lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 20 tỷ (= 145% năm 2015), bình quân thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Đẩy mạnh đầu tư phát triển để tăng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc phát biểu tại đại hội

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc đã cám ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, các ý kiến đóng góp của cổ đông. Tập thể Ban lãnh đạo và tất cả người lao động Tổng công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tập đoàn và các cổ đông.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com