banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÁC QUY CHẾ

V/v: Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và trích lập các quỹ

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Điều lệ Tổng công ty (dự thảo sửa đổi)

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Tài liệu dự thảo Quy chế nội bộ; Các tờ trình; Báo cáo của Cơ quan điều hành; báo cáo của Ban kiểm soát

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trang 1/1 - Tổng số 11 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com