banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo

V/v: mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công bố thông tin

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com