banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo

V/v: Trả cổ tức năm 2016 Tổng công ty Cp Dệt May Nam Định

Báo cáo của ban điều hành

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Thông báo mời họp và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

Mẫu giấy đăng ký và giấy ủy quyền trong mục download đính kèm

Trang 1/1 - Tổng số 6 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com