banner

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018

Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2022)

V/v: Niêm yết cổ phiếu Tổng công ty CP Dệt May Nam Định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2022)

V/v: Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2022)

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Tổng công ty

Báo cáo của CQĐH

V/v: Kết quả Hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018

Trang 1/1 - Tổng số 8 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com