banner

Quan hệ cổ đông

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Điều lệ Tổng công ty (dự thảo sửa đổi)

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Tài liệu dự thảo Quy chế nội bộ; Các tờ trình; Báo cáo của Cơ quan điều hành; báo cáo của Ban kiểm soát

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo số 11/CV-DMNĐ

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2021

Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế tăng giảm so với BCTC tự lập

V/v: Kết quả SXKD cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020

Trang 9/21 - Tổng số 314 bài viết First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com