banner
Ngày: 07/09/2022

Công bố thông tin

V/v: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com