banner

Quan hệ cổ đông

QUY CHẾ

V/v: Công bố thông tin của Tổng công ty

Công bố thông tin

V/v: Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công văn số 51/DMNĐ-TCHC và số 52/DMNĐ-TCHC

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo

V/v: Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

Thông báo mời hợp

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo số 43/CV-DMNĐ

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quyết định số 22/QĐ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội

Báo cáo

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế tăng giảm so với cùng kỳ năm trước

Trang 10/21 - Tổng số 314 bài viết First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com