banner

Công văn số 51/DMNĐ-TCHC và số 52/DMNĐ-TCHC

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com