banner
Ngày: 31/08/2021

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC sau soát xét với BCTC tự lập bán niên năm 2021

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com