banner
Ngày: 15/09/2023

Công bố thông tin

- Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC bán niên 2023 đã được soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC bán niên 2022 đã được xoát xét

- Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi trong kỳ BCTC bán niên 2022 sang lỗ trong kỳ BCTC bán niên 2023

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com