banner

Báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế tăng giảm so với BCTC tự lập

V/v: Kết quả SXKD cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com